יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
דף הבית מידעון חודשי עולים לכיתה א' גלריית תמונות המנון למידה בחירום קישורים יצירת קשר

הערכת תלמידים – חוזר מנכ"ל - ההערכה משמשת חלק אינטגראלי מתהליך ההוראה-למידה השוטף והיום-יומי המתרחש בכיתות. תפקידה לספק למורים ולגננות נתונים לצורך תכנון ומשוב, לשם בקרה על התהליכים המתרחשים בכיתה ובגן ולשם קידום הישגי הלומדים. עובדי ההוראה זקוקים לכלים מגוונים שיאפשרו להעריך מטרות הוראה שונות, תהליכים ותוצרים תוך התייחסות להקשר שהלמידה מתרחשת בו. המבחן הוא כלי אחד בלבד מבין הכלים הללו. ההערכה הפנימית - המשנה החינוכית 2.1 ההערכה בשירות הלמידה הנחת היסוד היא שהערכת הלמידה משלימה את תהליכי ההוראה והלמידה. כל הוראה מתוכננת, בעלת מטרות מוגדרות, שיטתית ורצופה, מחייבת בשלב מסוים בדיקה המשקפת למורה ולתלמידים באיזו מידה הושגו המטרות הללו. אי לכך חשוב שההערכה הפנימית, בשונה מהערכה חיצונית, תהיה משולבת בתהליך ההוראה ותאופיין בקשר גומלין מתמשך ורצוף בין המורה לתלמיד. אלה תפקידי ההערכה הפנימית בהתייחס לנמענים השונים: - ברמת התלמיד: ההערכה הפנימית משקפת לתלמיד ולהוריו ידע, כישורים ומיומנויות שהוא שולט בהם וכאלה שנדרש בהם שיפור, וכן מספקת לתלמיד מידע על האסטרטגיות שעליו לנקוט כדי להתקדם. - ברמת המורה: ההערכה הפנימית מספקת מידע למורה לגבי מה שהתלמיד יודע ומסוגל לעשות וכן משוב למורה על האפקטיביות של ההוראה. - ברמה הבית-ספרית: ההערכה הפנימית מספקת מידע לנמענים נוספים בקהילת בית הספר, כמו ההנהלה, רכזי המקצוע, מורים נוספים בצוות ובעלי תפקידים אחרים. מידע כזה נחוץ לקידום תהליכים בית-ספריים כגון תכנון פעולות התערבות ברמת שכבת הגיל, ברמת תחום הדעת וכד', וכן לצורך מתן דין וחשבון לגורמים בתוך בית הספר ומחוצה לו. יש לפעול להשגת איזון בין התפקידים השונים של ההערכה הפנים-בית-ספרית בשלוש הרמות – ברמת התלמיד, ברמת המורה וברמה הבית-ספרית. האיזון בין הרמות יושג טוב יותר באמצעות שימוש בכלי הערכה מגוונים. שימוש בכלי הערכה מגוונים כל מפגש בין מורה לתלמידיו מספק למורה מידע העשוי לתרום לקבלת ההחלטות שלו באשר להוראה וללמידה ולדרכים לקידומם של התלמידים. בבחירת הכלי להערכה ואופן השימוש בו יש לוודא שהכלי יתאים למטרות ההערכה ולמטרות הלמידה וכן למאפייני התלמידים, לגילם ולצורכיהם. את הישגי התלמידים אפשר להעריך הן באמצעות פעולות לימודיות שוטפות והן באמצעות כלי הערכה מובנים, ביניהם מבחנים. להלן דוגמאות לפעולות לימודיות שגרתיות שיכולות לספק מידע לשם הערכה שוטפת: - מענה לשאלות המורה תוך כדי השיעור במסגרות הלמידה השונות (מפגש פרטני מורה-תלמיד, קבוצה קטנה, מליאת הכיתה) - עבודות שונות שהתלמיד מבצע במהלך לימודיו השוטפים, כגון שיעורי בית, דפי עבודה שנעשו על ידי התלמיד באופן פרטני ובקבוצה, עבודות ארוכות טווח כגון נושא אישי או פרויקט לימודי (עבודות אלה יכולות לשמש גם כלי הערכה מובנה כאשר נערך תיעוד מסודר באמצעות פורטפוליו ומחוונים להערכה) - יומן למידה שהתלמיד כותב - תהליך של למידה בדרך החקר, בהיקפים שונים, שבמהלכו המורה מנחה את התלמידים במיומנויות החקר ושהתוצר שלו יכול להיות עבודה כתובה, מצגת, תוצר יצירתי, ועוד, וההערכה תינתן על התהליך ועל התוצר - מטלות שבהן התלמיד מוזמן להציג את ידיעותיו ואת תובנותיו באמצעים מיוחדים כגון אמצעים גרפיים (תרשים, מפה, ציור, דגם) או באמצעי ביטוי אחרים כגון המחזה ועוד - פעילות עצמאית של התלמיד, בנפרד ו/או עם עמיתים, המלווה בהתבוננות המורה, כגון מעקב אחר השתתפות התלמיד בדיון כיתתי או קבוצתי - שיחה במפגש הערכה פרטני מורה-תלמיד. הנחיות פדגוגיות וכללים לשימוש במבחנים בהתייחס לרמה המערכתית הבית-ספרית 1) תכנית המבחנים הבית-ספרית תהיה חלק מתכנית העבודה וההערכה של בית הספר. התכנית המערכתית תכלול את המרכיבים האלה: - סוגי המידע שייאסף באמצעות המבחנים, תוך התייחסות למידע שייאסף באמצעות כלי הערכה אחרים - המבחנים שיינתנו בכל אחד ממקצועות הלימוד (כדי שמספר המבחנים הניתנים בפרק זמן נתון לא יעלה על המפורט ) - המסקנות וההחלטות המתבססות על תוצאותיהם של המבחנים - אופן הארגון של הנתונים - אופן המשוב והדיווח לנמענים השונים - הפעולות החינוכיות שיש לקיים בעקבות המבחנים. 2) יש לתאם את מועדי המבחנים הפנימיים עם מועדי המבחנים החיצוניים כדי לא ליצור עומס יתר של מבחנים. הנחיות פדגוגיות וכללים לשימוש במבחנים ברמת הכיתה ההנחיות הפדגוגיות והכללים לשימוש במבחנים נועדו להגביר את הפקת התועלת הלימודית והחינוכית מן המבחנים ולצמצם ככל האפשר השלכות רגשיות וחברתיות שליליות שעלולות להיות למבחנים על התלמידים הצעירים. 1) כללי היבחנות בנוסף על הנאמר לעיל יש להקפיד על כללי ההיבחנות הבאים בחינוך היסודי: * אין לקיים בחינוך היסודי מבחני פתע/בחנים/מבדקי פתע וכיוצא בזה. * יש להקפיד על אווירה רגועה בהתייחס למבחנים ולהימנע מיצירת אווירה תחרותית בנושא הציונים. * יש לאפשר לתלמיד שרוצה בכך לבצע מבחן חוזר לשם שיפור הציון/ההערכה. * כאשר תלמיד נעדר מבחינה על המורה להבטיח שהוא לא ייפגע בשל ההיעדרות ועליו לשקול אם נתוני ההערכה שבידיו מספיקים או שעליו לקיים מבחן מיוחד לאותו תלמיד. * יש להקפיד על הלימה בין התכנים ומיומנויות הלמידה והחשיבה המוערכים לבין התכנים והמיומנויות שנלמדו, תוך התחשבות במידת ההכנה הנדרשת לפני המבחן בהתאמה לגיל הלומדים. * במקרה שניתן ציון למבחן, יש להקפיד על שקיפות בנושא המשקל הניתן לכל אחת משאלות/ משימות המבחן. * החזרת מחברות (דפי) המבחן לתלמידים – לא יאוחר מעשרה ימים מיום קיומו. * אין לשפוט את התלמיד ולהסיק על מידת השליטה שלו בחומר הנלמד אך ורק על סמך ביצועיו במבחנים. ההערכה תתבסס על נתונים מגוונים שהתקבלו באמצעות כלי הערכה מגוונים, ובעיקר על הערכה המשולבת בפעילות הלימודית השוטפת . * הציון בתעודה יתבסס על הערכות רבות ושונות הנעשות על ידי המורה, ומשקלן היחסי בקביעת הציון יהיה ידוע לתלמידים ולהוריהם. מבחנים פנימיים וחיצוניים לפי כיתות – טבלת סיכום מבחנים כיתה א' ב' ג' ד' ה' ו' מבחנים חיצוניים לא יערכו מבחנים מיצ"ב בכישורי שפה . (עברית) פעם בארבע שנים. מיצ"ב חיצוני בשניים מארבע תחומי הדעת (שפה, מתמטיקה, מדעים ואנגלית)פעם בשנתיים. מבחנים פנימיים לא יערכו מבחנים. יערכו מבדקים פרטניים בשפה ובמתמטיקה שפה ומתמטיקה. בשפה יערך מיצ"ב פנימי בכל שנה שבה אין מיצ"ב חיצוני. שפה, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים לפי החלטת בית הספר. שפה, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים לפי החלטת בית הספר. שפת אם, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים .בכלל זה מבחני המיצ"ב הפנימי בתחומי הדעת שביה"ס אינו נבחן בהם באופן חיצוני. שפה, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים לפי החלטת בית הספר. מספר המבחנים ותדירותם פעמים בשנה יתקיים מבחן כיתתי במתמטיקה ובשפה ובכלל זה המיצ"ב הפנימי בשפה (בשנה שבה נערך מיצ"ב חיצוני בשפה יערך בבית הספר גם "מבחן מדף" למטרות הערכה פנימית) עד מבחן אחד בשלושה שבועות ולא יותר מ- 10 מבחנים בשנה בסך הכול. עד מבחן אחד בשבועיים ולא יותר מ- 12 מבחנים בשנה בסך הכול. עד מבחן אחד בשבוע ובכלל זה מבחני מיצ"ב פנימיים וחיצוניים. עד מבחן אחד בשבוע סוג המשוב לתלמידים תיאור מילולי המתייחס לקריטריונים ברורים לתלמידים לגבי איכות הביצוע שלהם. תיאור מילולי המתייחס לקריטריונים ברורים לתלמידים לגבי איכות הביצוע שלהם וכמו כן אפשר לשלב ציונים מילוליים כמו: "טוב מאוד" , "כמעט טוב" וכד' תיאור מילולי המתייחס לקריטריונים ברורים לתלמידים לגבי איכות הביצוע שלהם וכמו כן אפשר לשלב ציונים מספריים. תיאור מילולי המתייחס לקריטריונים ברורים לתלמידים לגבי איכות הביצוע שלהם וכמו כן ייעשה שילוב של ציוני מספר